Botanical nameFouquieria splendens
Common nameOcotillo
Max height 23.1'

Recorded states