Botanical namePhotinia villosa
Common nameOriental Photinia
Max height 25.8'

Recorded states