Botanical nameStewartia pseudocamellia
Common nameJapanese Stewartia
Max height 25.5'

Recorded states