Botanical nameCornus kousa
Common nameKousa Dogwood
Max height 28.3'
Max girth 34''

Species within New York (US)

State New York (US)
Max height 28.3'
Max girth 34''

Recorded sites within New York (US)